Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Odyssey Nail Systems The Netherlands zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door Odyssey Nail Systems The Netherlands is aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Odyssey Nail Systems The Netherlands zijn vrijblijvend en Odyssey Nail Systems The Netherlands behoudt zich uitdrukkelijk het recht om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

3.2 Betaling kan via iDeal worden uitgevoerd of door het bedrag over te maken op rekening van Odyssey Nail Systems The Netherlands. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de afnemer na het verzenden van de bestelling per omgaande retour krijgt. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Odyssey Nail Systems The Netherlands.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Odyssey Nail Systems The Netherlands gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

3.6 Indien de klant ook na het versturen van een betalingsherinnering door Odyssey Nail Systems The Netherlands, niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde termijn heeft betaald, is Odyssey Nail Systems The Netherlands bevoegd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Odyssey Nail Systems The Netherlands moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, aan de klant in rekening te brengen. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Odyssey Nail Systems The Netherlands op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten indien die hoger zijn.

3.7 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Odyssey Nail Systems The Netherlands gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 Bij betaling via iDeal voor 12.00 uur 's middags, zal uw bestelling diezelfde dag* nog worden verzonden. Odyssey Nail Systems The Netherlands is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.* Mits voorradig.

4.2 Betaling van bestellingen welke vooraf door de afnemer worden overgemaakt, zullen na ontvangst van het totaalbedrag aan afnemer worden verzonden. Odyssey Nail Systems The Netherlands zal er naar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestelde goederen, mits voorradig, uiterlijk binnen 3 werkdagen na betaaldatum geleverd worden.

Artikel 5. Risico-en eigendomsovergang
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Odyssey Nail Systems The Netherlands verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

5.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

5.3 Odyssey Nail Systems The Netherlands is gerechtigd om, indien de klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de klant aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de klant Odyssey Nail Systems The Netherlands onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

5.4 In geval en voor zover Odyssey Nail Systems The Netherlands gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Odyssey Nail Systems The Netherlands op vergoeding van schade en kosten. De klant zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door Odyssey Nail Systems The Netherlands geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

5.5 De klant is verplicht desgevraagd aan Odyssey Nail Systems The Netherlands mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle door Odyssey Nail Systems The Netherlands gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

6.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Odyssey Nail Systems The Netherlands geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.3 Odyssey Nail Systems The Netherlands is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.

 

Artikel 7. Ontbinding
7.1 Geplaatste en betaalde bestellingen kunnen niet worden ontbonden maar wel worden geretourneerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening en het risico van de klant. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en het (eventuele) cellofaan van de verpakking niet is verbroken.

7.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de (eventuele) verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Odyssey Nail Systems The Netherlands aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8. Reclames en garantie
8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Odyssey Nail Systems The Netherlands daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake. Vloeistoffen: waaronder liquid & nagellakken worden in geen geval retour genomen!!!

8.2 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Odyssey Nail Systems The Netherlands; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c. Odyssey Nail Systems The Netherlands niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Odyssey Nail Systems The Netherlands de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Odyssey Nail Systems The Netherlands, dan wel tussen Odyssey Nail Systems The Netherlands en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Odyssey Nail Systems The Netherlands, is Odyssey Nail Systems The Netherlands niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Odyssey Nail Systems The Netherlands.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Odyssey Nail Systems The Netherlands. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken alleen binnen het bedrijf Odyssey Nail Systems The Netherlands. Gegevens van de klant zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

11.2 Creditcardgegevens van de klant, waaronder begrepen kaartnummer en vervaldatum, worden door Odyssey Nail Systems The Netherlands in geen enkel bestand opgeslagen.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien de klant aan Odyssey Nail Systems The Netherlands opgave doet van een adres, is Odyssey Nail Systems The Netherlands gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Odyssey Nail Systems The Netherlands opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Odyssey Nail Systems The Netherlands gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Odyssey Nail Systems The Netherlands deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Odyssey Nail Systems The Netherlands in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Odyssey Nail Systems The Netherlands vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens verkrijgbaar bij Odyssey Nail Systems The Netherlands.


Algemene Voorwaarden opleidingen & workshop Odyssey Nail Systems

Inschrijving geschiedt via onze website, www.odysseynail.nl

De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige bedrag is bijgeschreven op rekening van Odyssey Nail Systems. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.

Na aanmelding krijgt u een bevestiging (betalingsbewijs) van de inschrijving per email.

Odyssey Nail Systems is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

Odyssey Nail Systems behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Odyssey Nail Systems cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

 • bij annulering voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;
 • een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt;
 • indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de kosten;
 • annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

Landelijk examen
Examendata wordt vermeld op de website van ONS. Het examen wordt tweemaal per jaar aangeboden in Zwolle. Aanmelden voor een examen, dient te geschieden via de website. Zodra de aanmelding is verwerkt, is de inschrijving definitief. Hierop volgt een brief dat de inschrijving in goede orde is ontvangen met daarin een dagindeling.


Algemeen
De examencommissie heeft het recht een examenkandidaat van verdere deelneming aan een examen uit te sluiten en terstond te doen verwijderen, indien deze zich heeft schuldig gemaakt aan overtreding van dit reglement dan wel op een andere wijze zich misdraagt. Wordt de examenkandidaat van verdere deelneming aan het examen uitgesloten of trekt zich terug tijdens het examen, dan wordt het gezien als geen deelname aan dit examen. De examenkandidaat kan daarbij geen recht op teruggave van het examengeld doen gelden noch kosteloos herkansen bij het eerst opvolgend examen.

Eigen muziek is toegestaan mits andere examenkandidaten hier niet door gehinderd worden.

Voor de examentoetsen kan er rekening worden gehouden met specifieke (leer)problemen zonder dat aan het niveau en aan de eisen afbreuk wordt gedaan. Dit verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd gericht te worden aan de examencommissie.

Minimaal één week voor het landelijk examen ontvangt de examenkandidaat informatie aangaande dit examen, mits dit aan de orde en noodzakelijk is.

Publicatie en wijzigingen van ONS zijn altijd onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Indien het examen met een voldoende is afgerond krijgt de examenkandidaat bij de uitreiking de certificaten in ontvangst.

De certificaten worden éénmalig verstrekt. Bij verlies, schade, diefstal o.i.d. kan er tegen een vergoeding, nieuwe certificaten worden aangeschaft. 

ONS bewaart de examenbescheiden gedurende 12 maanden na afloop van het betreffende examen. Examenopgaven, persoonsgegevens, beoordelingsnormen, cijfers, notities en resultaten worden tenminste 1 jaar gearchiveerd.

Alle examenbescheiden blijven eigendom van ONS. Een examenkandidaat heeft inzagerecht en kan binnen 2 weken na afname van het examen een afspraak maken om de examenstukken in te zien.

Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van het ONS landelijk examen en daarbij de beschikking heeft over (persoonlijke) gegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

Aanvang
Bij binnenkomt kan de examenkandidaat en het model zich melden bij de registratie balie.

De examenkandidaat en het model dienen zich te registreren en te legitimeren met een officieel document bij het betreden van de ruimte.

Het model dient 18 jaar of ouder te zijn. Modellen jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van ouders/ verzorgers. Deze toestemmingsverklaring kan worden opgevraagd bij de docent of bij ONS. De toestemmingsverklaring dient volledig te zijn ingevuld en voorzien van een handtekening.
Modellen jonger dan 16 jaar zijn niet toegestaan.

Restitutie examengeld
Restitutie van examengelden is niet mogelijk.
Voor bijzondere omstandigheden kan het examen omgezet worden naar het eerst opvolgend examen. Dit dient met een volledig ingevulde en ondertekende restitutieformulier aangevraagd te worden. Dit formulier mag zowel per post (Belvederelaan 151, 8043 LW Zwolle) als email verzonden worden (education@odysseynail.nl).

In geval van aantoonbare overmacht is het mogelijk een verzoek in te dienen tot omzetten van examen naar het eerstopvolgend examen. Dit wordt alleen in de volgende situaties verleend.

 

 • Door ziekte niet in staat examen te doen. Verklaring huisarts/ specialist, dient te zijn voorzien van een datum, handtekening en stempel van de betreffende (huis)arts.
 • Overlijden van een familielid in de 1e tot en met 3e graad.

-                 Hiervoor geldt de periode ingaande de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij overlijden van een van de ouders of schoonouders, de echtgenote of echtgenoot, de levenspartner, een kind, een broer of zuster.

-                 Hiervoor geldt de dag van overlijden of van de begrafenis of crematie bij overlijden van een zwager of schoonzuster, een van de grootouders of een kleinkind. Een bewijsstuk in de vorm van een officiële kennisgeving (rouwadvertentie of rouwkaart) moet dan bij het verzoek voor terugbetaling worden gevoegd. Uit dit bewijsstuk moet de familieverwantschap duidelijk blijken.

 • Geboorte van uw kind op de dag voor het examen of de dag van het examen. Als bewijsstuk geldt een verklaring van een verloskundige praktijk.  

Hieronder een aantal voorbeelden van niet geldige redenen voor restitutie zijn:

-                 Vergist in datum/tijd/locatie.

-                 Niet voldoende kunnen leren om welke reden dan ook.

-                 Niet op tijd aanwezig kunnen zijn door vertraging tijdens reis (files, pech etc.).

-                 Ziekte van een naaste.

-                 Verklaring van de werkgever dat de kandidaat is ziekgemeld op het werk.

-                 Verklaring van de werkgever dat de kandidaat (wegens drukte op het werk).

-                 Geen verlof kan krijgen.

-                 Verklaring van voorgeschreven medicijnen.

-                 Model laat het afweten

Model
De examenkandidaat is verantwoordelijk voor de keuze van het model. Indien het model niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt de examenkandidaat van deelname aan het examen uitgesloten en is er geen recht op restitutie van het examengeld.

De examenkandidaat is verantwoordelijk voor het model waarop het examen wordt uitgevoerd. Tevens geldt dit voor eventuele toegebrachte schade, letsel of ongemak aan het model. ONS draagt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

Tijdens het theoriegedeelte van het examen, kan het model plaatsnemen in de ruimte die ONS beschikbaar stelt.

Het model is niet verplicht om bij aanvang aanwezig te zijn. Het model kan zich voordat het praktijkexamen begint melden bij de organisatie.

Na het afronden en beoordelen van het praktijkgedeelte dient het model minimaal 30 minuten te blijven wachten en de nagels dienen onaangetast te zijn. Mocht de examenkandidaat, het examen nét niet gehaald hebben dan kan de examencommissie besluiten om het model terug te roepen. Indien het model besluit om eerder weg te gaan of de nagels zijn niet meer conform het examenreglement, dan blijft de eerder genomen uitkomst gehanteerd. 

Tijdens de examens mogen door de examenkandidaten noch modellen, geen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt.

Examenkandidaten kunnen worden uitgesloten van het examen en examenresultaten ongeldig worden verklaard.

Toelatingsvoorwaarden

Tot de examens van ONS, kan een ieder worden toegelaten die een opleiding heeft gevolgd in nagelstyling, ingeschreven staat bij een Kamer van Koophandel (Uiterlijke verzorging) en waarvan de ONS opleidingsinstituut de examenkandidaat voorzien heeft van een Green Card.

Green Card

Wanneer het proefexamen naar behoren en aan de gestelde eisen is afgerond dan geeft de docent een Green Card af. Indien het landelijk examen niet met een voldoende afgesloten wordt dan mag je geheel kosteloos deelnemen aan het (eerst op) volgend examen. Alleen het onderdeel wat onvoldoende is dient dan opnieuw herkanst te worden.

Deelnemen aan het examen zonder Green Card is mogelijk. Indien het examen niet met een voldoende wordt afgesloten dan vervalt het recht op kosteloos deelnemen aan het (eerst op) volgend examen.

Mondeling

Examenkandidaten die twee achtereenvolgende malen het schriftelijk examen met een onvoldoende hebben afgerond kunnen een mondeling theorie-examen aanvragen. Bij inschrijving, voor het examen, dient dit verzoek met een motivatie, ingediend te worden bij ONS. Het mondelinge theorie-examen kan op een ander moment worden afgenomen of tijdens het landelijk examen. Dit is nader te bepalen door de directie van ONS. 

Indien er een verklaring/bewijs, voor een aantoonbeer leer of leesprobleem wordt overlegd kan er direct een mondeling examen worden aangevraagd.

Voor een mondelinge theorie-examen zal er een toeslag van 50% (naast het examengeld) berekend worden.

Indien een examenkandidaat achterstallige betalingen heeft kan de directie van ONS besluiten de examenkandidaat uit te sluiten van het examen, dan wel de behaalde resultaten en certificaten niet te overhandigen totdat de (achterstallige) betalingen zijn voldaan.


 

Theorie-examen & praktijkexamen

Een theorietoets met vragen over beroepsgerichte, theoretische en vakgerichte kennis.

Deze toets kan verschillende vormen hebben:

 • Meerkeuzevragen met 1 of 2 (juist/onjuist), 3,4 antwoordalternatieven.
 • Open vragen.
 • Half open vragen waarbij de examenkandidaat de ontbrekende informatie moet aanvullen.
 • Mondeling toets.

De schriftelijke theorie-examens duren 75 minuten.

De mondelinge theorie-examens duren 35 minuten.

Examenkandidaten kunnen tot 30 minuten na het begintijdstip van het theorie-examen worden toegelaten.

Gedurende het theorie-examen is het niet toegestaan om het examenlokaal te verlaten.  

Mededeling ten aanzien van de examenopgaven, tijdens het theorie-examen, worden door de directie van ONS of door de floor judge gedaan. Dit geschiedt klassikaal en geldt voor alle examenkandidaten. Tijdens het uitwerken van de opgaven wordt door alle aanwezigen de nodige stilte betracht.

Gedurende het praktijkexamen is het toegestaan om het leslokaal te verlaten voor een toiletbezoek. De examenkandidaat of het model dient dit aan te geven en dit te overleggen met de floor judge. De floor judge zal de examenkandidaat of het model begeleiden.

De examenkandidaat en het model dienen 15 minuten voor aanvang van de praktijk toets aanwezig te zijn. Later dan deze gestelde aanvangstijd kan de examenkandidaat uitgesloten worden van deelname. Geen restitutie van het examengeld noch geheel kosteloos deelnemen aan het eerst opvolgend examen. Examen dient opnieuw aangemeld te worden.

Hygiëne

Tijdens het praktijk gedeelte zal er ook beoordeeld worden op hygiëne en tafelopstelling.

 

Beoordeling

De eindbeoordeling wordt uitgedrukt in getallen van 1 t/m 10.
De waardering van deze getallen is als volgt:

10 uitmuntend                                                         5 onvoldoende/ bijna voldoende

9 zeer goed                                                              4 onvoldoende

8 goed                                                                      3 zeer onvoldoende

7 ruim voldoende                                                   2 slecht

6 voldoende                                                            1 zeer slecht

Indien examencijfers dienen te worden afgerond, wordt het getal indien de eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.


Met betrekking tot de theorie-examens geldt: de examencommissie stelt voorafgaand aan het examen de juiste antwoorden en normering voorlopig vast. De examencommissie heeft de bevoegdheid na analyse van de uitslag van het examen de normering en de juiste antwoorden definitief vast te stellen.