Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Odyssey Nail Systems The Netherlands zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door Odyssey Nail Systems The Netherlands is aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Odyssey Nail Systems The Netherlands zijn vrijblijvend en Odyssey Nail Systems The Netherlands behoudt zich uitdrukkelijk het recht om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

3.2 Betaling kan via iDeal worden uitgevoerd of door het bedrag over te maken op rekening van Odyssey Nail Systems The Netherlands. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de afnemer na het verzenden van de bestelling per omgaande retour krijgt. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Odyssey Nail Systems The Netherlands.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Odyssey Nail Systems The Netherlands gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

3.6 Indien de klant ook na het versturen van een betalingsherinnering door Odyssey Nail Systems The Netherlands, niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde termijn heeft betaald, is Odyssey Nail Systems The Netherlands bevoegd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Odyssey Nail Systems The Netherlands moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, aan de klant in rekening te brengen. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Odyssey Nail Systems The Netherlands op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten indien die hoger zijn.

3.7 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Odyssey Nail Systems The Netherlands gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 Bij betaling via iDeal voor 12.00 uur 's middags, zal uw bestelling diezelfde dag* nog worden verzonden. Odyssey Nail Systems The Netherlands is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.* Mits voorradig.

4.2 Betaling van bestellingen welke vooraf door de afnemer worden overgemaakt, zullen na ontvangst van het totaalbedrag aan afnemer worden verzonden. Odyssey Nail Systems The Netherlands zal er naar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestelde goederen, mits voorradig, uiterlijk binnen 3 werkdagen na betaaldatum geleverd worden.

Artikel 5. Risico-en eigendomsovergang
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Odyssey Nail Systems The Netherlands verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

5.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

5.3 Odyssey Nail Systems The Netherlands is gerechtigd om, indien de klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de klant aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de klant Odyssey Nail Systems The Netherlands onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

5.4 In geval en voor zover Odyssey Nail Systems The Netherlands gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Odyssey Nail Systems The Netherlands op vergoeding van schade en kosten. De klant zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door Odyssey Nail Systems The Netherlands geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

5.5 De klant is verplicht desgevraagd aan Odyssey Nail Systems The Netherlands mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle door Odyssey Nail Systems The Netherlands gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

6.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Odyssey Nail Systems The Netherlands geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.3 Odyssey Nail Systems The Netherlands is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.

 

Artikel 7. Ontbinding
7.1 Geplaatste en betaalde bestellingen kunnen niet worden ontbonden maar wel worden geretourneerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening en het risico van de klant. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en het (eventuele) cellofaan van de verpakking niet is verbroken.

7.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de (eventuele) verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Odyssey Nail Systems The Netherlands aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8. Reclames en garantie
8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Odyssey Nail Systems The Netherlands daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake. Vloeistoffen: waaronder liquid & nagellakken worden in geen geval retour genomen!!!

8.2 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Odyssey Nail Systems The Netherlands; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c. Odyssey Nail Systems The Netherlands niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Odyssey Nail Systems The Netherlands de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Odyssey Nail Systems The Netherlands, dan wel tussen Odyssey Nail Systems The Netherlands en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Odyssey Nail Systems The Netherlands, is Odyssey Nail Systems The Netherlands niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Odyssey Nail Systems The Netherlands.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Odyssey Nail Systems The Netherlands. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken alleen binnen het bedrijf Odyssey Nail Systems The Netherlands. Gegevens van de klant zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

11.2 Creditcardgegevens van de klant, waaronder begrepen kaartnummer en vervaldatum, worden door Odyssey Nail Systems The Netherlands in geen enkel bestand opgeslagen.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien de klant aan Odyssey Nail Systems The Netherlands opgave doet van een adres, is Odyssey Nail Systems The Netherlands gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Odyssey Nail Systems The Netherlands opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Odyssey Nail Systems The Netherlands gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Odyssey Nail Systems The Netherlands deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Odyssey Nail Systems The Netherlands in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Odyssey Nail Systems The Netherlands vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn tevens verkrijgbaar bij Odyssey Nail Systems The Netherlands.


Algemene Voorwaarden opleidingen & workshop Odyssey Nail Systems

Inschrijving geschiedt via onze website, www.odysseynail.nl

De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige bedrag is bijgeschreven op rekening van Odyssey Nail Systems. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.

Na aanmelding krijgt u een bevestiging (betalingsbewijs) van de inschrijving per email.

Odyssey Nail Systems is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

Odyssey Nail Systems behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Odyssey Nail Systems cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

  • bij annulering voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;
  • een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt;
  • indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de kosten;
  • annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.