Klanten Service

Heeft u vragen, opmerking of een klacht?

Graag vernemen wij dit van u.

U kunt een e-mail sturen naar info@odysseynail.nl. Er wordt dan met u contact opgenomen.


Voor een klacht kunt u de onderstaande procedure hanteren.

Klachtenafhandeling

Wanneer u een klacht heeft over onze service kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Wij verzoeken u een e-mail te sturen naar info@odysseynail.nl. Daarmee stelt u ons in staat om onze zorg aan u te verbeteren.

Onze medewerkers zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat u tevreden bent.

Om uw klacht goed in behandeling te nemen hanteren wij de volgende procedure.

1.       Indienen van een formele klacht

Indien u een klacht wenst in te dienen over de service van Odyssey Nail Systems The Netherlands dient u dit per email te doen.

info@odysseynail.nl

 2.       Is uw klacht ontvankelijk?

Odyssey Nail Systems The Netherlands zal u klacht in behandeling nemen indien u het formulier volledig heeft ingevuld. Wij zullen uw klacht niet in behandeling nemen in de volgende situaties:

a. Klachten die niet voldoen aan de vereisten zoals beschreven bij punt 1; 
b. Algemene klachten over de regelgeving; 
c. Klachten over het algemeen beleid of verklaringen; 
d. Klachten over feiten waarover eerder een klacht is ingediend, die al correct werd behandeld; 
e. Klachten over feiten die langer dan vier weken voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden. 
f. Klachten over zaken die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure; 
g. Klachten die kennelijk ongegrond zijn 
h. Klachten waarbij u geen belang kan aantonen; bij gegronde twijfel dient Odyssey Nail Systems The Netherlands u te vragen zijn/haar belang aan te tonen.

3.       Bevestiging ontvangst klacht

Odyssey Nail Systems The Netherlands bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst. De ontvangst wordt per e-mail gemeld. In het schrijven zal Odyssey Nail Systems The Netherlands de datum van ontvangst van de klacht melden alsmede de te volgen procedure. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt u door middel van een gemotiveerd schrijven op de hoogte gebrachten. Indien u na 10 werkdagen geen reactie heeft ontvangen, hebben wij uw klacht niet ontvangen. Wij verzoeken u dan direct (telefonisch) contact met ons op te nemen

4.       Klachtenonderzoek

Odyssey Nail Systems The Netherlands stelt een intern onderzoek in. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd de situatie mondeling toe  te lichten.

5.       Afronding klacht

Wanneer het onderzoek is afgerond en hieruit blijkt dat er binnen of namens Odyssey Nail Systems The Netherlands en fout is gemaakt, wordt uw klacht gegrond verklaard. Dat betekent dat u in het gelijk wordt gesteld. Odyssey Nail Systems The Netherlands zal u dan laten weten op welke manier de fout zal worden hersteld en binnen welke termijn.  Wijst het interne onderzoek uit dat er géén fouten zijn gemaakt, wordt de klacht ongegrond verklaard. In beide gevallen ontvangt u schriftelijk bericht van de uitkomst. Hiermee is de klachtenprocedure van Odyssey Nail Systems The Netherlands afgerond. Mocht het zo zijn dat uw klacht ongegrond is verklaard zodat u en Odyssey Nail Systems The Netherlands het oneens blijven, dan staat het u vrij een gerechtelijke procedure aan te spannen en de rechter te vragen een ultiem oordeel over het geschil te vellen.